Inleiding

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (camerawet) werd grondig gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 en legt u, als bezitter van bewakingscamera’s, op om:

 1. Uw bewakingscamera’s aan te geven
 2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden
 3. Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats

Welke camera’s?

De camerawet is van toepassing op de bewakingscamera’s, hetgeen betekent dat ze enkel betrekking heeft op de camera’s die worden geïnstalleerd en gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen, meer bepaald om
misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

Wie moet dit toepassen?

 • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;
 • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;
 • De ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...
 • Enz.

Enige uitzondering: de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst , voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

I. Uw bewakingscamera’s aangeven

De aangiften moeten elektronisch worden ingediend via www.aangiftecamera.be. (De aangiften kunnen niet gebeuren op papier, noch op het politiecommissariaat).

Wanneer?

 • Vóór de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s
 • Indien u uw bewakingscamera’s reeds had aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, dan heeft u nog tot 25/05/2020 de tijd om uw aangifte
  opnieuw te doen op www.aangiftecamera.be
 • Uw aangifte moet jaarlijks gevalideerd worden en, indien nodig geactualiseerd.

Hoe krijgt u toegang tot de toepassing?

 • Met uw e-ID of itsme
 • Met een burgertoken
 • Met een unieke veiligheidscode via een mobiele app

Door wie?

 • Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera’s te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.
 • De installateurs van bewakingscamera’s zijn niet verantwoordelijk voor de aangifte van hun klanten.

U wil meer informatie over de aangifte? Raadpleeg dan de gebruikshandleiding op www.besafe.be.

II. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

Er moet een register dat uw beeldverwerkingen beschrijft ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s

Hoe?

Het register moet een geschreven vorm aannemen. Het kan elektronisch of handgeschreven zijn.

Door wie?

Door de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is de persoon die beslist heeft om camera’s te plaatsen en die de doeleinden ervan bepaalt.

Waarom?

Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.

Wat moet het register omvatten?

De informatie in het register moet overeenkomstig de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de camerawet zijn;

 1. de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming;
 2. de wettelijke basis voor de verwerking (wet van 21 maart 2007) en de doeleinden ervan;
 3. de vermelding van het type plaats (al dan niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats);
 4. de technische beschrijving van de bewakingscamera’s en, indien het gaat om vaste bewakingscamera’s, hun locatie, in voorkomend geval aangegeven op een plan;
 5. indien het gaat om tijdelijke of mobiele bewakingscamera’s, de beschrijving van de zones die door deze bewakingscamera’s worden bewaakt en de gebruiksperiodes;
 6. de informatiewijze met betrekking tot de verwerking (pictogram, aangifte, ...);
 7. de plaats voor het verwerken van de beelden;
 8. het feit dat het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd en, in voorkomend geval, de manier waarop dat wordt georganiseerd;
 9. een beschrijving van de categorieën van gefilmde personen en van de categorieën van persoonsgegevens (voornamelijk beelden);
 10. de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 11. doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie;
 12. de bewaartermijn van de gegevens (maximum één maand);
 13. een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, meer bepaald maatregelen die worden genomen om de toegang door niet-gemachtigde personen te verhinderen en maatregelen die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden;
 14. Wanneer het gaat om bewakingscamera’s gericht op de perimeter van een besloten plaats die een bijzonder risico voor de veiligheid vormt (artikel 8/2 van de camerawet), bevat het register ook het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

III. Het pictogram

U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Aan de hand van dit pictogram worden de betrokken personen geïnformeerd dat zij worden gefilmd.

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s

Welk materiaal en welke afmetingen?

Welke vermeldingen?

 1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;
 2. de naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen
  uitoefenen;
 3. het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer, waarop de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;
 4. in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO);
 5. in voorkomend geval, de website van de verwerkingsverantwoordelijke, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen.

Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera’s voor automatische nummerplaatherkenning, wordt de vermelding “ANPR” in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.

Meer weten?

In het cameradossier op www.besafe.be vindt u:

 • de hele wetgeving ter zake;
 • de gebruikshandleiding van de aangifte van bewakingscamera’s;
 • gedetailleerde uitleg over de camerawet, waaronder de aangifte, het register en het pictogram;
 • de antwoorden op de meest frequente vragen in de “FAQ”-rubriek.

U heeft hulp nodig om uw aangifte in te dienen? Neem contact op met de camerahelpdesk van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 17u:

 • telefonisch op het nummer 02/739.42.80
 • via e-mail op het adres helpdeskcamera@eranova.fgov.be

Bronvermelding www.besafe.be.

Contactgegevens van de Directie Veiligheid en Preventie:

Algemene Directie Veiligheid & Preventie
Waterloolaan 76 - 1000 Brussel
T 02 557 33 24
F 02 557 33 67
E-mail: vps@ibz.fgov.be